Digibanken referentieregio Brugge goedgekeurd!

Digibanken referentieregio Brugge goedgekeurd!

Een jaar geleden bracht Werkkracht10 verschillende actoren uit het volledige arrondissement Brugge samen om het project digibanken voor een eerste keer toe te lichten. Snel werd duidelijk dat er eensgezindheid te vinden was om samen te werken rond dit project.

Om onze slaagkansen te maximaliseren werd er gekozen om te starten met een voortraject om vervolgens te resulteren in drie implementatietrajecten binnen de volledige regio.

Tijdens het voortraject hebben de complementaire kernpartners (Damme, Brugge, Knokke-Heist, Oostkamp, POM West-Vlaanderen, CTO KU Leuven en Werkkracht10) hun expertise en netwerken samengebracht en opportuniteiten onderzocht voor het uitwerken van sterke, lokale digibanken in de regio’s Noord, West en Brugge.

Na vele vergaderingen, informatierondes (o.a. de digitale startdag van 1 februari met een 50 organisaties) en uren schrijfwerk werd een samenwerkingsstrategie en projectbegroting afgeleverd die gesteund wordt door de tien lokale besturen van de referentieregio. Regio breed opzetten van partnerschappen, verenigen/optimaliseren van bestaande initiatieven en samenwerking staat centraal.

digibankenpng

Waarom digibanken?

Voor wie zijn de digibanken?

In 2016 kregen we voor de eerste het vierletterwoord GDPR te horen, vandaag lanceren wij een nieuw: GDKS. We willen met Gelijke Digitale Kansen in onze Samenleving inzetten om de digitale uitsluiting binnen diverse doelgroepen in de bevolking te verkleinen.

Het aantal personen met een indicatie “geen of lage digitale vaardigheden” wordt voor het volledige arrondissement geraamd op 40% van het totaal aantal inwoners. Dit is 2% hoger dan het Vlaams gemiddelde. Deze cijfers bevatten verschillende doelgroepen: onder andere de ouderen, huishoudens met een laag inkomen, werkzoekenden, andere herkomst, kort- en midden geschoolden … Maar evengoed de geschoolde werkende bevolking die aangeeft niet te beschikken over voldoende digitale vaardigheden.

Deze cijfers worden gestaafd door diverse onderzoeken die reeds hebben plaatsgevonden of nog lopende zijn. We verwijzen onder andere naar de aangeleverde statistieken op BELSTAT, de Barometer Digitale Inclusie van de Koning Boudewijnstichting, onderzoek in voorbereiding van de Digiwijzer van de POM West-Vlaanderen, G-krachtige geletterdheidsacties van CTO KU Leuven …

De beoogde digibanken zijn niet exclusief voor de bovenvermelde doelgroepen. Het toont aan dat er een heel diverse doelgroep is en dat er vooral veel nood is aan digitale ondersteuning. Per digibank moeten minimaal 1 000 +18-jarigen bereikt worden voor het eind van 2024, en we zullen die kaap ruimschoots overschrijden.

Wat zijn digibanken?

Vanuit het Relanceplan Vlaamse Veerkracht worden Europese middelen ter beschikking gesteld. De Vlaamse Regering faciliteert de middelen via diverse projectoproepen, waaronder Digibanken. Het project omsluit drie basis doelstellingen.

Binnen de eerste doelstelling wordt er ingezet op gelijke toegang tot digitale technologie.

De werking bestaat uit de aankoop, het klaarmaken, het uitlenen, de ondersteunende dienstverlening, het logistieke, de herstelling en de inzameling van toestellen. We zetten, waar mogelijk, in op het circulair verhaal door o.a. te werken met refurbished materiaal, degelijk onderhoud uitvoeren of een repair shop aan te bieden.

In het Voortraject Digibanken werd de keuze gemaakt om met de drie Digibank projecten doelstelling 1 gezamenlijk (en dus regionaal) uit te voeren, dit om efficiëntiewinst te boeken en coherentie maximaal na te streven. De ambitie bestaat om een efficiënt en duurzaam dienstverleningsmodel te ontwikkelen waarbij er wordt gewerkt met een centrale (hardware) hub in samenwerking met Kringwinkel 't rad en verschillende verdeelpunten verspreid over de Brugse referentieregio.

Met de tweede doelstelling worden er, via opleiding en kennisdeling, persoonlijke digitale vaardigheden versterkt bij de doelgroep en de medewerkers betrokken bij het project Digibanken. Aan de hand van een customer journey, startend vanuit het perspectief van de doelgroep, focussen we op 2 sporen:

  • Train-the-trainers. Zij moeten de doelgroep beter kunnen helpen. Om aan deze pijler te voldoen wordt vorming aangeboden voor deze groep trainers. In de vorming worden digitale vaardigheden aangescherpt, maar wordt ook nadruk gelegd op het pedagogische aspect en de omgang met de doelgroep. Deze trainers zijn onder andere vrijwilligers en medewerkers die in de digipunten te vinden zijn.
  • Het aanbod voor de doelgroep zelf. Via een digiwijzer die Provinciaal ontwikkeld wordt in samenwerking met de POM West-Vlaanderen zullen we het huidig aanbod waar mogelijk, zo lokaal mogelijk, verspreiden met een focus op basiscompetenties.

De derde doelstelling sluit hier nauw bij aan om via begeleiding te zorgen voor een verbeterde toegang tot essentiële digitale diensten. Dit doen we doormiddel van het voorzien van fysieke knooppunten: Digipunten.

Concreet streven we naar 56 Digipunten in het werkingsgebied. Hierbij hebben we niet alleen aandacht voor geografische spreiding, dus voor gemakkelijke bereikbaarheid, maar heel bijzonder ook aandacht voor outreachend werken, namelijk: het installeren van Digipunten waar de kwetsbare doelgroep zich bevindt.

Burgers, en in het bijzonder risicogroepen op Digitale uitsluiting, kunnen ‘just-in-time’ in een Digipunt terecht met hun vragen rond digitale toepassingen zoals eID en Itsme, hulp met toegang tot online diensten zoals Mijn Gezondheid, My Pension of aanvraag van documenten. Maar evengoed infoverstrekking rond betaalbaar internet of de gevaren bij digitale toepassingen.

Deze dienstverlening is al op een aantal plaatsen of in een aantal diensten aanwezig. Veel organisaties zijn zoekende hoe ze dit alles verder kunnen organiseren en optimaliseren. Het project ‘Digibanken’ zal voor deze organisaties/diensten een belangrijk duwtje in de rug betekenen. Dit door hen te ondersteunen en te investeren in vorming/opleiding/coaching/professionaliseren in het kader van het aanbrengen van correcte informatie en begeleiding naar digitale dienstverlening op zich.

Hoe gaan we van start?

Sinds de bekendmaking van de goedkeuring van de drie implementatietrajecten, zijn de penhouders van de dossiers onmiddellijk uit de startblokken geschoten om de eerste acties te kunnen realiseren binnen de verschillende regio’s. Aanwerving van omkaderend personeel moet zorgen voor de uitvoering van de doelstellingenrealisatie, in samenwerking met een breed veld aan lokale en bovenlokale actoren die betrokken werden in de voortrajectfase.

Binnen de referentieregio Brugge bestaan er reeds diverse initiatieven. Uiteraard is het de bedoeling om deze verder te versterken. Eveneens wordt er beroep gedaan op Werkkracht10 om de vinger aan de pols te houden in het proces die doorlopen wordt in de drie afzonderlijke Digibanken, ondersteunt eveneens de verbinding tussen de drie Digibanken en volgt alle projectoproepen en projecten omtrent Digitalisering en E‑inclusie in de referentieregio.

We zijn bij met de goedkeuring en danken hiervoor het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid. Minister Jo Brouns liet weten dat …

“We moeten blijven inzetten op het versterken van mensen hun digitale vaardigheden. Met de Digibanken gaan we lokale partnerschappen aan om zo laagdrempelig mogelijk het nodige IT-materiaal, ondersteuning en opleidingen rond digitale vaardigheden te kunnen bieden. Ik ben trots op het werk dat de referentieregio Brugge levert in deze digitale transitie. Met de Digibanken verkleinen we het risico op digitale uitsluiting en helpen we kwetsbare mensen op weg naar werk. We zorgen ervoor dat iedereen mee kan op de digitale trein.”

We willen de 10 lokale besturen, de diverse betrokken organisaties en uiteraard de “Vrienden van het Voortraject” bedanken voor het vertrouwen, de samenwerking en het engagement naar de toekomst. We hebben vaak momenten beleefd die spannender waren dan de gemiddelde Netflix-serie! We mogen terecht fier zijn op deze overkoepelende regiowerking!

Zoek Blog
Digibanken referentieregio Brugge goedgekeurd!

Via de subsidieoproep Digibanken brengen we 1,5 miljoen euro richting de 10 lokale besturen van het arrondissement Brugge om Gelijke Digitale Kansen in onze Samenleving te creëren en de digitale uitsluiting te verkleinen!

Lees meer