Individueel maatwerk een stap dichterbij.

Individueel maatwerk een stap dichterbij.

Op vrijdag 14 januari 2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet maatwerk bij individuele inschakeling. Zo komt de invoering van individueel maatwerk een stap dichterbij. Met dit decreet wil de Vlaamse overheid werkgevers beter ondersteunen in de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en zo meer mensen aan het werk krijgen. Werkgevers kunnen rekenen op een financiële ondersteuning in de vorm van een loonpremie en/of begeleidingspremie. Zelfstandigen met een arbeidsbeperking kunnen beroep doen op een ondersteuningspremie. De komende weken wordt het uitvoeringsbesluit vormgegeven in dialoog met de verschillende stakeholders.


Meer kansen voor personen met een arbeidsbeperking

Met de invoering van individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid de drempel voor aanwerving en tewerkstelling verlagen en zorgen voor de juiste omkadering op de werkvloer. Werkgevers en zelfstandigen kunnen rekenen op een tijdelijke, maar verlengbare, financiële ondersteuning. Deze ondersteuning kan ingezet worden bij personen met gezondheidsproblemen bij de re-integratie na ziekte en voor een meer blijvende ondersteuning op de werkvloer van persoon met een arbeidsbeperking.

Voor werkgevers zal de financiële ondersteuning bestaan uit een loonpremie en/of begeleidingspremie. De loonpremie komt tegemoet aan de mogelijke extra kosten of een lagere productiviteit die de arbeidsbeperking met zich mee kan brengen. Het kan gaan om een aanpassing van het takenpakket, extra rustpauzes,… De begeleidingspremie zorgt ervoor dat bedrijven kwalitatieve ondersteuning kunnen bieden op de werkvloer. Ook personen met een arbeidsbeperking die aan de slag gaan als zelfstandigen of zelfstandigen met een arbeidsbeperking die al actief zijn, kunnen een ondersteuningspremie ontvangen. Vandaag kunnen werkgevers en zelfstandigen al beroep doen op de Vlaamse Ondersteuningspremie. Met de begeleidingspremie voor werkgevers versterken we de ondersteuning en komen we tegemoet aan een vraag van werkgevers.

Krijtlijnen overgangsmaatregelen vastgelegd

De invoering van individueel maatwerk zorgt ook voor een vereenvoudiging van het beleidskader voor personen met een arbeidsbeperking. Individueel maatwerk bouwt verder op de ervaringen van de volgende maatregelen: de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE), de Lokale Diensteneconomie (LDE) en de maatwerkafdelingen (MWA) binnen de maatregel Collectief Maatwerk. Deze vier maatregelen worden geïntegreerd binnen het nieuwe beleidskader van individueel maatwerk. De krijtlijnen van de overgangsmaatregelen werden alvast vastgelegd in het decreet. 

Bekijk hieronder de krijtlijnen voor elke maatregel:

De Vlaamse ondersteuningspremie wordt maximaal 5 jaar na de inwerkingtreding van individueel maatwerk opgeheven. Werkgevers en zelfstandigen die reeds voor de inwerkingtreding van individueel maatwerk gebruik maken van de Vlaamse ondersteuningspremie, kunnen van de premie blijven genieten (volgens de voorwaarden van de huidige regeling).

Een nieuwe aanvraag of een aanvraag tot verhoging of verlenging zijn na de inwerkingtreding van individueel maatwerk niet meer mogelijk. Aanvragers kunnen zich daarna richten tot het kader van individueel maatwerk.

Sociale Inschakelingseconomie (SINE)

De Sociale Inschakelingseconomie wordt maximaal 2 jaar na de inwerkingtreding van individueel maatwerk opgeheven. Werknemers die in dienst waren voor de inwerkingtreding van individueel maatwerk en die ononderbroken in dienst blijven, kunnen nog maximaal 2 jaar beroep doen op de voordelen die in Sociale Inschakelingseconomie waren toegekend (volgens de voorwaarden in die regelgeving).


Een nieuwe aanvraag of een aanvraag tot verlenging zijn na de inwerkingtreding van individueel maatwerk niet meer mogelijk. Aanvragers kunnen zich daarna richten tot het kader van individueel maatwerk.


De Lokale Diensteneconomie wordt bij de inwerkingtreding van individueel maatwerk opgeheven. Op organisatieniveau betekent dit de overgang naar het kader van individueel maatwerk of het kader van collectief maatwerk. In beide scenario’s voorzien we een gepaste overgang van ondersteuning voor de ‘zittende’ doelgroepwerknemers Lokale Diensteneconomie voor de resterende duurtijd van hun lopend inschakelingstraject.


Maatwerkafdelingen onder Collectief Maatwerk worden bij de inwerkingtreding van individueel maatwerk opgeheven. Op organisatieniveau betekent dit de overgang naar het kader van individueel maatwerk of het kader van collectief maatwerk. In beide scenario’s voorzien we een gepaste overgang van ondersteuning voor de ‘zittende’ doelgroepwerknemers collectief maatwerk voor de resterende duurtijd van de toegekende ondersteuningstermijn.


Bron: Vlaanderen.be
vlaamse_overheid_logopng

Zoek Blog