Internationale Dag van Personen met een handicap

Internationale Dag van Personen met een handicap

De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot de ‘Internationale Dag voor Mensen met een Beperking’ (International Day of Persons with Disabilities). 

Deze dag is door de VN bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Daarom staan we even stil bij de impact van deze doelgroep inzake tewerkstelling en de digitale kloof!

Algemene cijfers

In België ondervindt 8% van de bevolking tussen 15 en 64 jaar ernstige hinder bij dagelijkse activiteiten door een handicap of door langdurige gezondheidsproblemen. Deze hinder is iets meer aanwezig bij vrouwen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis van de Enquête naar Arbeidskrachten 2020.

In de groep van personen die ernstige hinder ondervinden, zijn de ouderen oververtegenwoordigd: 56% van hen is tussen 50 en 64 jaar oud, terwijl ze slechts 31% van de totale bestudeerde bevolking vertegenwoordigen.

Wat opleiding betreft, hebben mensen die ernstige beperkingen ervaren gemiddeld een lager opleidingsniveau. 44% van hen heeft ten hoogste een diploma lager secundair onderwijs en slechts 17% van hen heeft een diploma hoger onderwijs, terwijl deze percentages voor de totale bevolking tussen 15 en 64 jaar respectievelijk 24% en 37% bedragen.

Tewerkstelling

Wanneer mensen door een handicap, een langdurige aandoening of langdurige ziekte ernstige hinder ondervinden bij hun activiteiten, heeft dit duidelijk een impact op hun arbeidssituatie: slechts 26% van hen heeft een baan, vergeleken met 65% van de totale bevolking in de leeftijdsgroep van 15-64 jaar.

Hun werkloosheidscijfer (7,3%) is hoger dan dat van de totale bevolking (5,6%), maar de overgrote meerderheid (72%) van degenen die ernstige hinder ervaren bij hun activiteiten, is inactief. 

Zij hebben dus geen werk, zijn niet op zoek naar werk en/of zijn niet beschikbaar voor werk.

Situatie in verband met de arbeidsmarkt

Handicap_werkJPG


Digitale kloof


Ook op digitaal vlak zijn er verschillen tussen de totale bevolking en mensen die ernstige hinder ervaren bij hun dagelijkse activiteiten als gevolg van een handicap, een langdurige aandoening of langdurige gezondheidsproblemen. 

Zo heeft 6% van de bevolking tussen 16 en 64 jaar thuis geen toegang tot het internet, maar ligt dit percentage driemaal hoger bij mensen die sterke hinder ondervinden. Hetzelfde geldt voor het internetgebruik: slechts 81% van de mensen die ernstige hinder ervaren, is de afgelopen drie maanden op het internet geweest, tegenover 95% van de totale bevolking.

Ook de activiteiten die online worden verricht, verschillen.

Personen die ernstige hinder ondervinden bij hun activiteiten surfen op het internet aanzienlijk minder naar vrijetijdsactiviteiten dan de totale bevolking, maar iets meer naar gezondheidsgerelateerde activiteiten.


handicap_internetJPG

Armoede bovenop de handicap

Ook de enquête naar de inkomens en levensomstandigheden (SILC) 2020[1] bevat cijfers over personen van 16 jaar en ouder die aangeven ernstige hinder te ervaren in hun dagelijkse activiteiten door een handicap, een langdurige aandoening of een langdurige ziekte. 25% van hen loopt een risico op monetaire armoede.

9% lijdt aan ernstige materiële deprivatie. Ten slotte leeft 39% van hen in een huishouden dat geen eigenaar is van zijn woning, wat slechts het geval is voor 26% van de Belgische bevolking.


handicap_armoedeJPG


[1] Impact COVID-19-crisis op resultaten SILC 2020


BRON: Statbel
Zoek Blog