Projectoproep fonds SD WORX 2022

Projectoproep fonds SD WORX 2022

Tewerkstelling vormt een essentieel onderdeel voor de welvaart en het welzijn van onze maatschappij. Hoe hoger de tewerkstellingsgraad, hoe meer persoonlijke maar ook maatschappelijke welvaart gecreëerd kan worden. Tewerkstelling kan ook een essentieel onderdeel vormen voor persoonlijke ontwikkeling en groei, het ontwikkelen van talenten, financiële onafhankelijkheid en (sociale) verbondenheid met de maatschappij. Tewerkstelling vormt op deze manier dus een essentieel onderdeel voor maatschappelijke integratie en participatie.
sdworxpng

Doelstelling

Het Fonds SD Worx wenst hierop in te spelen en heeft tot doel organisaties te ondersteunen die zich specialiseren in de toeleiding tot werk van personen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Het betreft personen waarvan de werkzaamheidsgraad structureel lager ligt dan de gemiddelde werkzaamheidsgraad, zoals NEET jongeren, personen in armoede, vrouwen met een migratieachtergrond, ….
Door de aangeboden begeleiding of opleiding zorgen de organisaties voor een duurzame integratie in de reguliere arbeidsmarkt van deze personen.

Welke financiële steun?

  • Het fonds biedt een financiële steun van 50.000 €.
  • Het totaal beschikbaar budget voor deze oproep betreft zo’n 350.000 €. 
  • Organisaties die gesteund worden in het kader van deze oproep kunnen, na afloop van het eerste jaar, een aanvraag indienen voor een bijkomende ondersteuning in het daaropvolgende jaar van éénzelfde bedrag. 
  • Organisaties worden gesteund over het hele Belgische grondgebied heen.

Wat zijn bijkomende voorwaarden?

Geselecteerde projecten zullen gevraagd worden bij te dragen aan intervisie momenten én aan het verspreiden van de lessons learned uit hun ervaring, ongeacht de succesratio. Van de geselecteerde organisaties wordt verwacht dat ze een mid-term evaluatieverslag indienen (Juni 2023) en een eindevaluatieverslag (December 2023).

Wat zijn de selectiecriteria?

De aanvraag is ontvankelijk als:
  • het kandidaatsdossier volledig ingevuld is in de taal van het formulier en op tijd werd ingediend; 
  • de verantwoordelijke van de organisatie of vereniging ouder is dan 18 jaar; 
  • de indienende vereniging noch een commerciële organisatie noch een overheidsinstantie is en in België gevestigd en bedrijvig is.

Alle info over deze projectoproep vind je hier.

Zoek Blog
Projectoproep fonds SD WORX 2022

Het Fonds SD Worx heeft tot doel organisaties te ondersteunen die zich specialiseren in de toeleiding tot werk van personen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Lees meer