Regisseur Sociaal Economie én werk van Brugge aan het woord

Regisseur Sociaal Economie én werk van Brugge aan het woord

Onlangs keurde Vlaams minister Jo Brouns, bevoegd voor Werk en Sociale Economie, de aanstelling van 39 lokale regisseurs goed. Hiermee verbreedt de regierol voor lokale besturen van sociale economie naar sociale economie én werk, de reguliere arbeidsmarkt.
De regisseurs zullen de komende 3 jaar inzetten op: de samenwerking met VDAB, het wegwerken van drempels om leefloongerechtigden en niet-beroepsactieve personen te activeren, het ondersteunen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en inclusieve werkvloeren, …

Lees hieronder zeker het interview met onze ervaren regisseur van Brugge.

Regio Brugge: “Als regisseur focus ik op sturen, verbinden en samenwerken”

Tina Segers werkt al sinds 2014 als regisseur voor Werkkracht10. Ze is aanspreekpunt voor alle actoren die werken rond sociale economie en tewerkstelling van kansengroepen in de regio Brugge. De essentie van haar rol? De verbinding maken tussen lokale besturen en arbeidsmarktactoren, maar ook intern binnen de lokale besturen. Ze zag de rol van regisseur door de jaren uitgebreider en uitdagender worden. Een regisseur moet zich daarom volgens haar vooral toeleggen op sturen, verbinden en samenwerken met andere arbeidsmarktactoren.

DE REGIONALE KAART TREKKEN

Werkkracht10 neemt de regierol sociale economie en werk op voor de 10 lokale besturen uit referentieregio Brugge, een grote regio, met 220.000 inwoners. Stad Brugge initieert als beherende gemeente zelf ook acties rond sociale economie en werk, maar zoals Tina zegt: “We trekken vanuit Stad Brugge binnen het dit thema zoveel mogelijk de regionale kaart, want wat goed is voor de stad, is vaak ook goed voor de regio en omgekeerd.” Tina Segers werkt in een zelfsturend team samen met een beleidsmedewerker Werk en een projectmedewerker Werkgeversbenadering. Met drie zetten zij de schouders onder ondersteuningsacties voor de sociale economie, maar ze trekken het ook breder, met acties rond tewerkstelling van kansengroepen.

Tina Segers: “Speerpunten voor het komende jaar zijn de opbouw van lokale partnerschappen voor de activering van niet-beroepsactieven met een multiproblematiek en de start van het individueel maatwerk – wat een impact heeft op de lokale diensteneconomie. De regio telt immers zo’n 70 vte’s LDE. Verder willen we de samenwerking met de VDAB versterken via een extra jaaractieplan rond 10 strategische doelstellingen.”

VERTROUWEN EN SAMENWERKING

Tina zag in al die jaren heel wat acties en projecten de revue passeren. Ze is in het bijzonder trots op haar rol bij het opzetten van een regionaal partnerschap voor de activering van kwetsbare jongeren. “Bij dat project heb ik de rol van ‘voortrekker’ ten volle kunnen opnemen. Voor dergelijke grote dossiers is een degelijk plan van aanpak noodzakelijk. Je moet de stakeholders samenbrengen, het dossier vormgeven en uiteindelijk tijdig indienen. Het mooie is dat je met dergelijke grote projecten echt regionale impact kunt creëren.

Tina blikt ook tevreden terug op de goede samenwerking tussen de lokale besturen, die door de jaren heen nog is versterkt. “Er is veel vertrouwen en samenwerking tussen de tewerkstellingsdiensten van de 10 OCMW’s, en er zijn regionale doelgroepafspraken met de VDAB. We hebben gezorgd voor een uniforme aanpak van tijdelijke werkervaring voor leefloongerechtigden (artikel 60), met afgestemde tarieven voor werkgevers en een uniforme werkgeversbenadering. Wat ik hier zeker ook wil noemen, is het lerende netwerk voor trajectbegeleiders dat we hebben opgestart. Bij de tewerkstelling van kansengroepen is dat een belangrijk afstemmingsinstrument, onder andere in het contact met de VDAB.”

HET MOOIE VAN GROTE PROJECTEN IS DAT JE ECHT REGIONALE IMPACT KUNT CREËREN.

EVOLUTIE NAAR EEN STURENDE ROL

Tina ondersteunt de lokale besturen al in hun activerings- en tewerkstellingsbeleid sinds de start van haar regierol in 2014. De uitvoering van de verschillende acties gebeurt door het team, als regisseur is zij vooral bezig met sturen en prioriteren. Ze heeft de functie van sociaal regisseur door de jaren heen steeds meer in die richting zien evolueren.

Tina: “Als regisseur ben ik hét aanspreekpunt voor alle actoren die werken rond sociale economie en tewerkstelling van kansengroepen in de regio Brugge. Ook vanuit bijvoorbeeld Welzijn wordt er tegenwoordig meer en meer naar de sociaal regisseur gekeken. Door die veelheid kun je niet meer op uitvoerend niveau met alles bezig zijn. Ik zit in de cockpit: ik moet vooral goed geïnformeerd zijn en overzicht houden. Als regisseur breng ik alle partijen samen, ik maak de goeie match. De praktische organisatie laat ik verder aan hen over.”

GENOEG WERK OP DE PLANK

Vooruitblikkend op de toekomst ziet Tina nog heel wat uitdagingen rond activering voor lokale besturen en voor regisseurs in het bijzonder. Zo zijn er voor de sociale economie nog veel kansen in de transitie naar de circulaire economie;

Tina: “Als regisseur kun je ook een verbindende rol spelen tussen de circulaire hubs en sociale economie. De projecten die daaruit ontstaan maken de samenwerking tussen de sociale en reguliere economie heel concreet. En de good practices die je eruit oppikt, kun je weer delen met andere reguliere bedrijven, wat hen sensibiliseert en aanspoort om zelf de samenwerking met de sociale economie te zoeken.”

Een ander belangrijke thematische uitdaging voor de volgende jaren is de randvoorwaarde mobiliteit. Daarom hebben we een rijbewijsproject opgezet, dat tot 45 medewerkers in de sociale economie en leefloongerechtigden in een TWE-traject ondersteunt die in functie van jobrotatie of doorstroom naar het regulier economisch circuit (REC) een rijbewijs nodig hebben. 

Tina: “Naast opvolging en een financiële incentive, zijn we ook gestart met een werking met rijbuddy’s. 53% van de niet-werkende werkzoekenden in de regio Brugge heeft geen rijbewijs! Terwijl een rijbewijs vaak een belangrijke voorwaarde is voor een job. Een grote werkgever als de haven van Zeebrugge is heel moeilijk bereikbaar zonder rijbewijs, zeker buiten de klassieke werkuren. Daarom zoeken we in de regio ook naar schaalvergroting en samenwerkingsverbanden, zodat we hopelijk binnenkort nog meer kunnen inzetten op het wegnemen van deze drempel.”

3 TIPS VOOR TOEKOMSTIGE LOKALE REGISSEURS

  • “Mijn eerste tip: focus op je verbindende rol. Je kunt onmogelijk alles zelf doen. Zeker als je er alleen voor staat, verdrink je makkelijk in de veelheid aan acties en verwachtingen. Dus leg je toe op sturen, verbinden en samenwerken met andere arbeidsmarktactoren.”
  • “Mijn tweede tip: besteed voldoende tijd aan het uitbouwen van een netwerk en goede relaties met diensthoofden en begeleiders bij OCMW’s, partners bij VOKA en UNIZO enzovoort. Je bent vaak vooral gefocust op de uitvoering van acties, maar investeren in netwerken is ook belangrijk. Men moet jou weten te vinden.”
  • “Dan mijn laatste tip: choose your battles
    Zet je middelen en personeel selectief in, want je kunt nu eenmaal niet alles goed doen. Maak zeker een jaaractieplan!”

Zoek Blog