Werkloosheid daalt vooral door tijdelijke arbeid

Werkloosheid daalt vooral door tijdelijke arbeid

IAB-werklozen zijn alle personen die geen werk hebben, maar wel actief op zoek zijn naar werk én beschikbaar zijn om binnen de twee weken te beginnen werken.
In het tweede kwartaal van 2021 bedraagt de IAB-werkloosheidsgraad 6,2%.

Dat is 0,5 procentpunt minder dan in het eerste kwartaal van 2021 (6,7%) (grafiek 2). Bij mannen is de daling sterker (van 6,8% naar 6,0%) dan bij vrouwen (van 6,6% naar 6,4%). Zo komt de werkloosheidsgraad van mannen voor het eerst sinds vier jaar onder de werkloosheidsgraad van vrouwen te liggen.
De werkloosheidsgraad daalt in alle leeftijdsgroepen maar het sterkst bij de 50-plussers. De werkloosheidsgraad neemt af in de drie regio’s en bedraagt 11,8% in Brussel, 4,0% in Vlaanderen en 8,5% in Wallonië.

Evolutie van de werkloosheidsgraad van 15-64-jarigen (T1 2021 - T2 2021)

IABJPG

In welke jobs neemt de werkgelegenheid toe?

Vooral deeltijdse jobs nemen toe

Hoewel de totale werkgelegenheid tussen het eerste en tweede kwartaal van 2021 toenam met 2,4%, is de werkgelegenheidsevolutie verschillend naargelang de kenmerken van de job . Zo neemt het aantal werkende personen met een deeltijdse job (+4,2%) sterker toe dan het aantal met een voltijdse job (+1,9%).

Bij vergelijking van het beroepsstatuut stellen we vast dat het aantal loontrekkenden in ongeveer dezelfde mate stijgt (+2,4%) als het aantal zelfstandigen (+2,3%).

Sterke toename tijdelijke arbeid

De vergelijking van het soort contract van loontrekkenden tussen het eerste en het tweede kwartaal van 2021 toont een opvallende stijging van het aantal werkenden met een tijdelijk contract. Dat aantal groeit met 12,9%. Het gaat onder andere om studentenarbeid (met studentencontract) waar we een toename met 49% noteren. Maar ook bij interimarbeid, gelegenheidswerk en andere contracten van bepaalde duur noteren we een toename. Het aantal werknemers met een vast contract neemt in veel mindere mate toe, namelijk met 1,3%. In het tweede kwartaal van 2021 heeft 10,5% van de loontrekkenden een tijdelijke job ten opzichte van 9,5% in het eerste kwartaal van 2021.

Arbeidsmarkt herstelt zich snel

Er zijn steeds meer mensen die in vergelijking met vorig jaar aan het werk blijven. Er slagen steeds meer werklozen in om een jaar later een job te vinden en ook het aantal mensen dat inactief blijft, daalt. Wat opvalt is de toenemende verschillen tussen laag-, midden- en hoogopgeleiden: hoogopgeleiden blijven vaker aan het werk, blijven minder vaak werkloos en minder vaak inactief. Statbel publiceert vandaag de transities op de arbeidsmarkt tussen het tweede kwartaal van 2020 (net bij het losbarsten van de covid-19-crisis) en het tweede kwartaal van 2021.

Transitie 2de kwartaal  2020  vs 2021 Transitie_2021k2JPG

Van diegenen die in het tweede kwartaal van 2020 werkloos waren, is 40,8% in het tweede kwartaal van 2021 nog steeds werkloos. 
Een kleine 40% kon aan het werk en een kleine 20% werd inactief.
Inactieven zijn alle personen die niet beschouwd worden als personen met een job of als werklozen.

BRON: StatBEL

Zoek Blog