Van VOP naar Individueel maatwerk

Van VOP naar Individueel maatwerk

Bedrijven ondervinden meer en meer moeilijkheden om personeel te vinden. Tegelijkertijd is het voor mensen met een beperking of gezondheidsprobleem vaak moeilijk om een geschikte job te vinden. Hebt u een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen en wilt u aan de slag? Bent u een werkgever en wilt u iemand in dienst nemen met een arbeidsbeperking maar weet u niet hoe? Of biedt u hulp aan een familielid met gezondheidsproblemen? Het Departement Werk en Sociale Economie biedt ondersteuning.

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Wilt u kansen geven aan personen met een gezondheidsprobleem of arbeidshandicap? Dan kunt u als werkgever of zelfstandige de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) aanvragen. De VOP compenseert de lagere productiviteit én eventuele extra kosten die de gezondheidsproblemen of arbeidshandicap van de werknemer met zich meebrengen. 

Met de VOP simulator kunt u nagaan of u of uw werkgever recht heeft op de VOP.

Vanaf 2023 wordt de VOP vervangen door individueel maatwerk. Met individueel maatwerk kan de werkgever naast de loonpremie ook gebruikmaken van een begeleidingspremie. Wie al voor 2023 gebruik maakt van de VOP kan hier verder beroep op blijven doen. Wie een verhoging of verlenging van de VOP wenst, stapt over naar individueel maatwerk. Ook de doelgroep wordt verruimd naar personen met meerdere problematieken en nood aan ondersteuning op de werkvloer.


Individueel maatwerk

Met individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid werkgevers beter ondersteunen bij de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en zo meer mensen aan het werk krijgen. Werkgevers kunnen rekenen op een financiële ondersteuning in de vorm van een loonpremie en/of begeleidingspremie. Zelfstandigen met een arbeidsbeperking kunnen beroep doen op een ondersteuningspremie.

Op 1 april keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit bij het decreet over maatwerk bij individuele inschakeling principieel goed.

Meer kansen voor personen met een arbeidsbeperking

Met de invoering van individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid de drempel voor aanwerving en tewerkstelling verlagen en zorgen voor de juiste omkadering op de werkvloer. Werkgevers en zelfstandigen kunnen rekenen op een tijdelijke, maar verlengbare, financiële ondersteuning. Deze ondersteuning kan ingezet worden bij personen met gezondheidsproblemen bij de re-integratie na ziekte en voor een meer blijvende ondersteuning op de werkvloer van persoon met een arbeidsbeperking.

Voor werkgevers zal de financiële ondersteuning bestaan uit een loonpremie en/of begeleidingspremie. De loonpremie komt tegemoet aan de mogelijke extra kosten of een lagere productiviteit die de arbeidsbeperking met zich mee kan brengen. Het kan gaan om een aanpassing van het takenpakket, extra rustpauzes,… De begeleidingspremie zorgt ervoor dat bedrijven kwalitatieve ondersteuning kunnen bieden op de werkvloer. Ook personen met een arbeidsbeperking die aan de slag gaan als zelfstandigen of zelfstandigen met een arbeidsbeperking die al actief zijn, kunnen een ondersteuningspremie ontvangen. Vandaag kunnen werkgevers en zelfstandigen al beroep doen op deVlaamse Ondersteuningspremie.

Met de begeleidingspremie voor werkgevers versterken we de ondersteuning en komen we tegemoet aan een vraag van werkgevers.


Versterkte samenwerking tussen sociale en reguliere economie

Individueel maatwerk geeft meer mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking om aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt het ook mogelijkheden om de doorstroom en samenwerking tussen de sociale economie en de reguliere economie te versterken. Personen met een arbeidsbeperking tewerkgesteld in een collectief maatwerkbedrijf krijgen na een overstap naar individueel maatwerk de garantie terug te kunnen keren naar collectief maatwerk. Dit zorgt ervoor dat werknemers uit de sociale economie ook sneller de stap naar de reguliere economie durven zetten.


Vereenvoudigd beleidskader

De invoering van individueel maatwerk zorgt ook voor een vereenvoudiging van het beleidskader voor personen met een arbeidsbeperking. Individueel maatwerk bouwt verder op de ervaringen van de volgende maatregelen: de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE), de Lokale Diensteneconomie (LDE) en de maatwerkafdelingen (MWA) binnen de maatregel Collectief Maatwerk. Deze vier maatregelen worden geïntegreerd binnen het nieuwe beleidskader van individueel maatwerk. De nodige overgangsmaatregelen worden voorzien zodat werkgevers de mogelijkheid hebben om over te schakelen naar individueel maatwerk vanaf de inwerkingtreding in 2023.
Collectief maatwerk

Is een job in het gewone arbeidscircuit niet haalbaar doordat u een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen hebt? Dan kunt u misschien aan de slag in een maatwerkbedrijf((opent in nieuw venster)). Interesse om in een maatwerkbedrijf aan de slag te gaan? Vraag ‘advies collectief maatwerk’((opent in nieuw venster)) aan bij VDAB. Zij zoeken samen met een bemiddelaar een geschikte job in een maatwerkbedrijf. Werknemers in maatwerkbedrijven kunnen na een evaluatie en bedrijfsstage eventueel doorstromen naar de reguliere economie.

Met de komst van individueel maatwerk vanaf 2023 bereiden we de ondersteuning van werkgevers in het gewone arbeidscircuit uit. Op deze manier kunnen meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag en ondersteunen we de doorstroom van doelgroepwerknemers uit maatwerkbedrijven.
Zoek Blog
Van VOP naar Individueel maatwerk

Met individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid werkgevers beter ondersteunen bij de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en zo meer mensen aan het werk krijgen.

Lees meer